Competition

Wedstrijdreglement
Règlement du concours
Wedstrijdreglement
Wedstrijdreglement #BFBbeermoment

1. INLEIDING
Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd die op Facebook en Instagram verschijnt van 01/10/2018 t.e.m. 31/12/2018. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Belgian Family Brewers, Chaussée de Mons 28 7904 Pipaix met ondernemingsnummer BE0889593631, hierna genoemd Belgian Family Brewers of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Belgian Family Brewers organiseert via haar website of andere online kanalen (zoals YouTube, Facebook, Twitter, Instagram,…).

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1 In principe kan elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gedomicilieerd in België, deelnemen aan een (online) wedstrijd van Belgian Family Brewers. De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.
2.2 Minderjarigen mogen in geen enkel geval deelnemen aan de wedstrijden van Belgian Family Brewers.

3. WEDSTRIJDVERLOOP
3.1 Deelname zal verlopen via de desbetreffende posts op Facebook en Instagram tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018. Deelnemers dienen een origineel antwoord te geven op de wedstrijdvraag om de prijs te kunnen winnen.
3.2 Op Facebook kan je enkel deelnemen aan de wedstrijd door te reageren op de posts met betrekking tot deze wedstrijd. Op Instagram dient de hashtag #bfbbeermoment in de beschrijving onder de foto te zijn vermeld. Alle foto’s gepubliceerd tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2018 met vermelding van de tag #bfbbeermoment op Instagram doen automatisch mee aan deze wedstrijd.
3.3 Belgian Family Brewers houdt zich het recht voor om geen rekening te houden met onvolledige of foutief ingestuurde foto’s.
3.4 Het toekennen van de prijzen aan deelnemende personen zal gebeuren binnen 7 werkdagen na het einde van de wedstrijd door middel van een persoonlijk bericht op Facebook of Instagram. De selectie van de winnaars zal gebeuren op basis van het oordeel van de jury. Zij selecteren op basis van hun eigen voorkeur de meest originele foto’s.

4. PRIJZEN
4.1 Elke winnaar wordt via een boodschap op Facebook of Instagram gecontacteerd. Er kan maximum één prijs per persoon gewonnen worden. Indien de winnaar niet reageert binnen de 7 werkdagen, wordt de prijs als geweigerd beschouwd. Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.
4.2 De prijs bestaat uit een geschenkpakket . In totaal zijn 21 geschenkpakketten te winnen (maximaal één prijs per persoon) gedurende de wedstrijdperiode van 01/10/2018 t.e.m. 31/12/2018.
4.3 De winnaar dient zijn of haar pakket zelf op te halen in de desbetreffende brouwerij binnen een termijn van 3 maanden na het einde van de wedstrijd. De prijzen zullen nooit opgestuurd worden. Belgian Family Brewers zal ook in geen geval tussenkomen in eventuele kosten die de deelnemer heeft om de prijs op te halen.
4.4 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.
4.5 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
4.6 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.
4.7 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

5. PUBLICATIERECHT
5.1 De deelnemers geven Belgian Family Brewers de toestemming om de deelnemende foto’s vrij online te gebruiken met vermelding van de juiste bron en deelnemer.
5.2 De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming om de deelnemende foto te maken, te publiceren en in te zenden voor de wedstrijd van iedereen die op de foto afgebeeld staat. Foto’s waarop minderjarigen afgebeeld worden, worden automatisch uit de wedstrijd uitgesloten.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal worden afgewezen.
6.2 Belgian Family Brewers of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verlies, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de organisatie van deze wedstrijd, de selectie van de winnaars en de toekenning van de prijzen. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de website van Belgian Family Brewers. De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de verbinding met de websitepagina, Facebook en Instagram en de bijhorende deelname aan de wedstrijd.
6.3 Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico op storingen en de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in het netwerk. Alle deelnemers moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke gegevens en software op hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. Belgian Family Brewers of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit en onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor bij internetoverdrachten, een verkeerde hantering van het internet of de gebruikte software, de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Belgian Family Brewers is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.
6.5 Belgian Family Brewers behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving, wijzigingen in het reglement van Facebook of Instagram of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen niet het recht om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.
6.6 Belgian Family Brewers is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
6.7 Indien Belgian Family Brewers genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Belgian Family Brewers hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
6.8 De wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram. Met betrekking tot deze wedstrijd kunnen ook Facebook of Instagram op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers.

7. COMMUNICATIE
Er zal geen enkele communicatie zijn over de wedstrijd naast de deelname zelf, noch per brief, noch per telefoon of e-mail.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
BFB is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door BFB zullen worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). BFB zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. De organisator bewaart de verzamelde persoonlijke gegevens gedurende de duur noodzakelijk voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens door contact op te nemen met BFB op het volgende adres: Chaussée de Mons 28 7904 Pipaix. De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.
De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.


9. MEDE-ORGANISATOREN
Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Belgian Family Brewers te worden gelezen als verwijzend naar zowel Belgian Family Brewers als de mede-organisator(en).

10. AANVAARDINGS WEDSTRIJDREGELS
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die Belgian Family Brewers neemt om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
Règlement du concours
Règlement du concours #BFBbeermoment

1. INTRODUCTION
Ce règlement s’applique au concours qui apparaît sur Facebook et Instagram à partir du 01/10/2018 jusqu’au 31/12/2018 inclus.
Ce concours est organisé par Belgian Family Brewers, Chaussée de Mons 28 7904 Pipaix avec numéro d’entreprise BE0889593631, ci-après dénommé Belgian Family Brewers ou l’organisateur du concours. Ce règlement du concours contient les modalités et règles applicables aux participants à tous les concours organisés par Belgian Family Brewers à travers son site web ou d’autres canaux en ligne (tels que YouTube, Facebook, Twitter, Instagram…).

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
2.1 En principe, toute personne naturelle de plus de 18 ans et domiciliée officiellement en Belgique, peut participer à un concours (en ligne) organisé par Belgian Family Brewers. Le concours est sans obligation d’achat.

 2.2 Dans aucun cas, les mineurs ne peuvent participer aux concours organisés par Belgian Family Brewers.

3. DÉROULEMENT DU CONCOURS
3.1 La participation au concours se fera à travers les posts concernés sur Facebook et sur Instagram entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018. Les participants doivent donner une réponse originale à la question posée dans le concours afin de pouvoir remporter le prix. 

3.2 Sur Facebook, il est uniquement possible de participer en réagissant aux posts liés à ce concours. Sur Instagram, il faut que le hashtag #bfbbeermoment soit ajouté dans la description en-dessous de la photo. Toutes les photos publiées entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 et contenant le tag #bfbbeermoment sur Instagram, participent automatiquement à ce concours.

3.3 Belgian Family Brewers se réserve le droit de ne pas tenir en compte les photos incomplètes ou envoyées de manière fautive. 

3.4 L’attribution des prix à des personnes participantes se fera dans les 7 jours ouvrables après la fin du concours via un message privé sur Facebook ou Instagram. La sélection des gagnants se fera sur base de la décision du jury. Ils sélectionnent les photos les plus originales en fonction de leur préférence.

4. PRIX
4.1 Chaque gagnant sera contacté via un message sur Facebook ou Instagram. Une personne peut gagner un prix au maximum. Si le gagnant ne réagit pas dans les 7 jours ouvrables, le prix sera considéré comme refusé. En cas où un gagnant refuse le prix ou en cas d’une autre raison pour laquelle le prix n’a pas été attribué à un gagnant, ce prix sera annulé. 

4.2 Le prix est composé d’ un paquets-cadeau. Au total, 21 paquets sont à gagner (un paquet-cadeau par personne au maximum) durant la période du concours, du 01/10/2018 au 31/12/2018 inclus.
4.3 Le gagnant doit venir chercher son paquet lui-même auprès de la brasserie concernée dans un délai de 3 mois après la fin du concours. Les prix ne seront jamais expédiés. De même, Belgian Family Brewers n’interviendra dans aucun cas aux frais éventuels que le participant doit faire pour récupérer le prix. 

4.4 A chaque moment, l’organisateur du concours peut annuler ou modifier un produit du concours pour des raisons de production ou de contenu, ou pour des raisons de sécurité ou d’autres raisons de force majeur.
4.5 Sous aucun prétexte, les prix seront remboursables en espèces ou échangeables contre un autre prix et ne donnent pas le droit à un bon de valeur ou une réduction. Les prix ne sont pas cessibles à des tiers. 

4.6 Aucune correspondance sera échangée concernant le résultat du concours. Lex prix ne sont pas échangeables contre de l’argent ou des bons d’achat dans quelle forme que ce soit.

4.7 Si le prix concerne un bon de cadeau, la validité de celui-ci peut être limitée dans le temps.

5. DROIT DE PUBLICATION
5.1 Les participants donnent à Belgian Family Brewers l’autorisation d’utiliser librement les photos participantes sur l’Internet, en mentionnant la source et le participant corrects.
5.2 Les participants sont responsables eux-mêmes d’obtenir l’autorisation de toutes les personnes représentées sur les photos de faire, de publier et d’envoyer les photos participantes pour le concours. Des photos représentant des mineurs seront automatiquement exclues du concours.

6. RESPONSABILITÉ 

6.1 En prenant part à ce concours, le participant se déclare d’accord avec le contenu entier du présent règlement et la manière de communication. Les résultats et les décisions des organisateurs ne peuvent pas être contestés, pour quelle raison que ce soit. Toute réclamation quant au concours et à sa procédure, sera rejetée.
6.2 Belgian Family Brewers ou tout tiers parti collaborant à ce concours, ne peut jamais et dans aucune circonstance être tenu responsable d’accidents, de pertes, de frais et de dommages directs et indirects de toute nature, qui résulteraient de l’organisation de ce concours, de la sélection des gagnants et de l’attribution des prix. Ceci est également applicable sur toute perte ou tout dommage direct ou indirect pouvant résulter d’une connexion avec le site web de Belgian Family Brewers. Les participants assument l’entière responsabilité de la connexion avec le site web, la page Facebook et Instagram et de leur participation au concours.
6.3 La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des restrictions de l’Internet, notamment en ce qui concerne la prestation technique, le risque d’interruptions et les risques inhérents à toute connexion et tout transfert par le biais d’internet, l’absence de protection de certains détails contre d’éventuels détournements et les risques de contamination par d’éventuels virus propagés sur le réseau. Tous les participants doivent prendre les mesures de précaution nécessaires afin de protéger leurs données personnelles et le logiciel stockés sur leur ordinateur contre tout type de contamination. Belgian Family Brewers ou chaque tiers parti collaborant à ce concours, ne peut jamais et dans aucune circonstance être tenu responsable, lors de transferts par internet, d’une mauvaise utilisation d’Internet ou du logiciel employé, des conséquences dues à des virus, des bugs, des anomalies, des défaillances techniques ; ou toutes erreurs au matériel informatique technique ou du logiciel. L’énumération précédente n’est pas limitative. 

6.4 Belgian Family Brewers n’est pas responsable des modifications ou de l’annulation de ce concours à la suite d’un cas de force majeur, de fraude, d’illégalité de l’action ou de vol.
6.5 Belgian Family Brewers se réserve le droit de modifier, de reporter, d’abréger ou d’annuler le concours ou une partie du concours en raison, par exemple, de circonstances imprévues, de modifications apportées à la législation, de changements dans le règlement de Facebook ou d’Instagram ou à la suite d’une décision du Service Public Fédéral (SPF) compétent. En cas où une telle modification a lieu, les participants ou d’autres personnes n’ont pas le droit de réclamer des dommages-intérêts ou une quelconque compensation.
6.6 Belgian Family Brewers n’est pas responsable de l’impossibilité de remettre un prix lorsque le participant a laissé des coordonnées insuffisantes, incomplètes ou incorrectes lors de sa participation.
6.7 Au cas où Belgian Family Brewers est contraint de reporter, d’abréger ou d’annuler un concours, de modifier le règlement ou la formule du concours, Belgian Family Brewers ne peut en aucun cas être tenu responsable. 

6.8 Le concours n’est d’aucune manière parrainé, validé, géré par ou associé à Facebook ou Instagram. Quant à ce concours, Facebook ou Instagram ne peuvent d’aucune manière être tenus responsables, dans la mesure où ce sera légalement possible, par les participants.

7. COMMUNICATION

À côté de la participation elle-même, aucune communication ne sera échangée concernant le concours, ni par lettre, ni par téléphone ou e-mail.

8. DONNÉES PERSONNELLES
BFB est le responsable du traitement de vos données personnelles dans le cadre de ce concours et traite les données personnelles des participants conforme à la législation applicable relative à la protection des données personnelles, notamment conforme le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les participants sont informés que leurs données personnelles seront traitées par BFB aux fins de la gestion de ce concours (traitement des inscriptions du concours et prise de contact avec les gagnants).
Belgian Family Brewers ne transmettra pas les données personnelles des participants à des tiers, sauf en cas d’accord exprès et préalable du participant. L’organisateur prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver la confidentialité des données. L’organisateur conserve les données personnelles recueillies pendant la durée nécessaire de la gestion de ce concours et maximum jusqu’à trois semaines après la fin du concours. Le participant a le droit d’accéder aux données qui le concernent et peut, le cas échéant, en demander la rectification, la radiation ou la transmissibilité en contactant BFB à l’adresse suivante : Chaussée de Mons 28 7904 Pipaix. Le participant a également le droit de s’opposer au traitement de ses données. Veuillez noter qu’en cas de radiation de vos données ou en cas d’opposition au traitement, votre participation à ce concours sera annulée. 
 Les participants acceptent que toute erreur ou information erronée d’identité ou d’adresse entraîne automatiquement l’élimination de la participation.

9. AUTRES ORGANISATEURS
Si un concours est organisé en collaboration avec un ou plusieurs partis, les dispositions de ce règlement dans lesquelles on réfère à Belgian Family Brewers, doivent être lues comme référant aussi bien à Belgian Family Brewers qu’à l’autre organisateur ou aux autres organisateurs.

10. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DU CONCOURS
En prenant part à ce concours, le participant accepte sans aucune exception le contenu et toutes les dispositions de ces règles de concours et dispositions, ainsi que chaque décision prise par Belgian Family Brewers en vue de garantir le bon déroulement du concours.